L’Associació Grup20 de firmes mitjanes d’auditoria defensa la instauració de l’auditoria conjunta obligatòria, en la qual dues firmes independents emeten una única opinió conjunta sobre els estats financers d’una empresa, per a obrir el mercat a una competència més eficient a Espanya i beneficiar així a tots els actors del sector econòmic i empresarial.

Grup20 constata que el mercat de l’auditoria s’ha anat estructurant en forma d’oligopoli, on quatre firmes sumen gairebé el total de la facturació en Entitats d’Interès Públic. A Espanya, segons l’anuari de l’ICAC sobre la Situació de l’Auditoria a Espanya el 2018, les Big Four auditaven societats que aglutinaven el 97,6% del total de la xifra de negoci de totes les EIPs (Entitats d’Interès Públic) el 2016 i en relació al número societats auditades, aquestes suposaven un 81,5% del total de les EIPs.

Les firmes de Grup20 manifesten que aquesta enorme concentració del sector de l’auditoria limita l’entrada de firmes mitjanes a treballs en Entitats d’Interès Públic. Per tant, consideren que l’auditoria conjunta estimularia la competència entre un nombre més ampli de firmes d’auditoria.

Al Regne Unit, The Competition and markets Authority (CMA) ha elaborat un informe on es fan una sèrie de recomanacions per a afavorir la qualitat i la resiliència del marc regulador del sector de l’auditoria, en el qual s’apunta que l’auditoria conjunta obligatòria seria un possible remei perquè les firmes d’auditoria mitjanes poguessin optar a auditar grans empreses de la FTSE350.

A França l’auditoria conjunta s’ha introduït des de fa més de cinquanta anys, permetent que les empreses cotitzades del SBF 120 siguin auditades per firmes mitjanes d’auditoria, que han pogut créixer en nous mercats.

L’informe publicat recentment per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sobre el Reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes (LAC) sosté, entre altres consideracions, que l’auditoria conjunta s’ha utilitzat en altres sistemes com a mecanisme de foment de la competència (per exemple, a França és obligatòria per a determinades entitats i al Regne Unit l’autoritat de competència ho ha recomanat en el seu recent estudi com un dels pocs mecanismes per a millorar la tan limitada competència en el mercat). Així, la CNMC recomana “reconsiderar el règim d’auditories conjuntes” i reformular-lo com un mecanisme de foment de la competència i d’entrada real i efectiva de nous operadors.

Grupo20