En el transcurs de la reunió, celebrada en format virtual, Santiago Durán ha destacat “la funció de l’auditoria per a fomentar la confiança en la informació financera i el valor de les revisions de les auditories per a assegurar nivells equiparables de qualitat en tot el sector” 

 

Els membres de Grup20 han transmès al President del ICAC les seves inquietuds en relació a l’aplicació del nou Reglament d’Auditoria i també sobre la necessitat de fomentar la coauditoria i promoure l’auditoria de les pimes de menor dimensió 

El Plenari de l’Associació Grupo20 Auditoria, constituïda per vint destacades firmes auditores mitjanes, s’ha reunit amb Santiago Durán, president de l’ICAC, en el marc dels “Breakfast Grup20”, que l’Associació organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

En el transcurs de la trobada, celebrat en format virtual, Santiago Durán ha destacat “la funció de l’auditoria per a fomentar la confiança en la informació financera i el valor de les revisions de les auditories per tal d’assegurar nivells equiparables de qualitat en tot el sector, independentment de la dimensió de les firmes, perquè els usuaris percebin els beneficis de l’auditoria”. Així mateix ha assegurat que “el sector de l’auditoria s’enfronta a un repte de transformació digital en el qual la ciberseguretat de l’activitat empresarial tindrà un paper fonamental”.

Els membres de Grup20 han transmès al President del ICAC les seves inquietuds en relació a l’aplicació del nou Reglament d’Auditoria, que suposarà un esforç d’adaptació per part de totes la firmes, amb l’objectiu de complir amb els nous requeriments del regulador per a reforçar la qualitat dels treballs d’auditoria. També li han presentat la seva reivindicació de fomentar la coauditoría com una oportunitat per a estimular la competència, així com promoure l’auditoria de les pimes de menor dimensió, amb una reducció dels límits obligatoris per a auditar-se.

Finalment, Mercè Martí, Presidenta de Grupo20, ha traslladat a Santiago Durán “la disposició de tots els membres de l’Associació Grupo20 per a col·laborar amb l’ICAC en totes aquelles mesures que promoguin la transparència empresarial”.

GRUPO20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA

L’Associació Grup20 agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les Big4. Amb una facturació agregada de més de 184 M€, les 20 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les multinacionals, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 44 principals firmes de l’Estat.

Durant els més de vint-i-cinc anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, l’Associació Grup20 està configurada per Alexandre Folch (AFP), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Josep Serra (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Joan Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA). 

ICAC

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC) és un Organisme Autònom creat per la Llei 19/1988, adscrit al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que regeix la seva actuació per les lleis i disposicions generals que li siguin aplicables i, especialment, pel que per aquesta mena d’Organismes públics disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com pel que s’estableix específicament en la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en el Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 2/2021, i en el seu Estatut, aprovat per Reial decret 302/1989.

Atesa la regulació anteriorment esmentada, a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes li corresponen dos grans blocs de funcions, d’una banda, les que es refereixen a la normalització comptable i d’altra banda les que corresponen a l’auditoria de comptes.

Grupo20