Grup20 recorda que les empreses amb 250 treballadors o més hauran de preparar els seus Estats d’Informació No Financera (EINF).

Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria, recorda que aquest 2021 les empreses amb 250 treballadors o més hauran de preparar els seus Estats d’Informació No Financera (EINF), obligació que anteriorment només aplicava a empreses amb més de 500 treballadors.

Aquesta nova obligació es recull en la Llei 11/2018, que va aprovar una modificació legal per la qual s’establia l’obligatorietat per a una sèrie d’empreses de publicar un estat d’informació no financera rellevant amb relació a les seves activitats. Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure informació relativa a qüestions mediambientals i socials, informació sobre el personal de l’empresa, i informació referent als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn. Aquesta obligació afectava inicialment solament a les empreses de més de 500 treballadors, si bé la disposició transitòria va establir que el 2021 l’obligació de l’estat d’informació no financera s’estendria a les empreses de més de 250 treballadors, que compleixin una sèrie de requisits.

Aquesta obligació també aplica a empreses que siguin considerades Entitats d’Interès Públic “EIP”, o bé, que durant dos exercicis consecutius en la data de tancament del balanç, hagin superat dos dels tres criteris següents: 20 milions de € en el total de l’actiu del balanç, 40 milions de € en l’import net de la xifra de negocis, o almenys 250 empleats de mitjana.

La informació inclosa en l’Estat d’Informació no Financera haurà de ser verificada per un prestador independent de serveis de verificació. Per consegüent, les vint firmes multidisciplinàries que formen part de l’Associació Grup20 poden dur a terme aquest procés de revisió establert per la normativa.

Segons ha declarat recentment el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana es tracta “d’una eina que aprofundeix encara més en la transparència de les companyies en incloure aspectes relacionats amb el medi ambient o els recursos humans”. Des del Colegio de Auditores afirmen que aquesta informació és rellevant perquè permet entendre els riscos extrafinancers als quals està exposada una companyia i que poden impactar clarament en la consecució de resultats. Per la seva part, el Consejo General de Economistas considera que “s’ha d’apostar per una sèrie d’incentius perquè les pimes incrementin l’elaboració dels estats d’informació no financera” i afirma que “sens dubte serà bo per a l’economia i el conjunt del nostre país”.

L’Estat d’Informació No financera inclou una descripció del model de negoci, qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, d’organització del treball, salut i seguretat, relacions socials, formació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, igualtat, drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn, a més d’informació sobre la societat, com els seus compromisos amb el desenvolupament sostenible o subcontractació i proveïdors, etc.

Les firmes de Grup20 estan a la seva disposició per tal d’ampliar la informació referent a les obligacions de les empreses amb relació als Estats d’Informació No Financera (EINF) i estudiar les necessitats en cada cas concret. 

Grupo20