Durant la trobada virtual, Santiago Durán ha destacat “la rellevància de la sostenibilitat i dels Estats d’Informació No Financera per a l’activitat de les empreses i també per a les firmes auditores”.

 

El Plenari de Grup20 ha plantejat al President de l’ICAC diferents qüestions sobre els plans comptables sectorials, els límits d’auditoria, les auditories d’estats financers per a Entitats Menys Complexes, els nous requeriments administratius del reglament, la incidència de les noves tecnologies o la coauditoria.

 

Grup20 Auditoria, l’Associació constituïda per vint-i-una destacades firmes auditores mitjanes, ha celebrat una nova edició dels ‘Breakfast Grup20’, que ha comptat amb Santiago Durán, president de l’ICAC, Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

Durant el ‘Breakfast Grup20’ virtual, que l’Associació organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent, Santiago Durán ha destacat “la rellevància de la sostenibilitat i dels Estats d’Informació No Financera per a l’activitat de les empreses i també per a les firmes auditores”. Ha assegurat també que “els requeriments de qualitat en els procediments d’auditoria, la transformació digital, els canvis en les estructures organitzatives i la retenció del talent es presenten com els principals reptes per a les empreses del sector de l’auditoria”.

El Plenari de Grup20 ha plantejat al President de l’ICAC diferents qüestions sobre els plans comptables sectorials, els límits d’auditoria, les auditories d’estats financers per a Entitats Menys Complexes, els nous requeriments administratius del reglament, la incidència de les noves tecnologies o la coauditoria.

Finalment, Mercè Martí, Presidenta de Grup20, ha recordat a Santiago Durán “la disposició de les vint-i-una firmes auditores que formen part de l’Associació Grup20 per a col·laborar amb l’ICAC i amb les diferents corporacions per a continuar promovent l’auditoria i fomentar així la transparència econòmica”.

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 va néixer de la iniciativa de diferents firmes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de més de 339 M€, les 21 firmes de l’Associació representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 42 principals firmes de l’Estat.

Actualment, Grup20 està configurat per Alexandre Folch (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

ICAC

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC) és un Organisme Autònom creat per la Llei 19/1988, adscrit al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que regeix la seva actuació per les lleis i disposicions generals que li siguin aplicables i, especialment, pel que per aquesta mena d’Organismes públics disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com pel que s’estableix específicament en la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en el Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 2/2021, i en el seu Estatut, aprovat per Reial decret 302/1989.

Atesa la regulació anteriorment esmentada, a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes li corresponen dos grans blocs de funcions, d’una banda, les que es refereixen a la normalització comptable i d’altra banda les que corresponen a l’auditoria de comptes.

 

 

Grupo20